Storitve
FINANČNO-RAČUNOVODSKE STORITVE TER DAVČNO SVETOVANJE:

VODENJE POSLOVNIH KNJIG ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE, DRUŠTVA IN PODJETJA:
 • evidentiranje poslovnih dogodkov po SRS ter drugih predpisih s področja računovodstva, ki veljajo v RS,
 • spremljanje terjatev in obveznosti (saldokontov),
 • vodenje analitičnega knjigovodstva ( stroškov in prihodkov),
 • vodenje registrov osnovnih sredstev,
 • obračun amortizacije,
 • vodenje blagajniškega knjigovodstva,
 • obračunavanje zamudnih obresti,
 • priprava predlogov za kompenzacije, cesije in asignacije,
 • izdelava računov,
 • medletno ugotavljanje uspešnosti poslovanja

SESTAVLJANJE ZAKONSKO PREDPISANIH POROČIL ZA POTREBE DAVČNIH IN OSTALIH INA TITUCIJ:
 • obračun DDV,
 • izdelava zaključnih računovodskih izkazov,
 • poročanje Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (M4),
 • poročanje za statistiko finančnih računov (AJPES-u),
 • poročanje letnih poročil AJPES-u,..

OBRAČUN OSEBNIH PREJEMKOV:

 • obračun plač in drugih osebnih prejemkov fizičnih oseb:
 • osebni dohodek,
 • najemnine,
 • avtorski honorar,
 • podjemna pogodba,
 • ter obračun odtegljajev,
 • svetovanje in spremljanje zakonskih in pogodbenih sprememb iz področja zakonodaje o osebnih prejemkih ter minimiziranja stroškov plač,
 • - obračun dohodnine zaposlenih in priprava poročil,
 • poročanje o izplačanih plačah AJPES-u,..

FINANČNE STORITVE:
 • priprava dokumentacije in pomoč pri sestavi vlog za pridobitev kreditov.

DAVČNO SVETOVANJE:
 • izdelava davčnih izkazov,
 • davčno načrtovanje,
 • svetovaje pri obdavčitvi osebnih prejemkov fizičnih oseb,
 • svetovanje s področja delovne zakonodaje,
 • kontaktiranje z davčnimi in upravnimi organi,
 • ter mnogo drugega. Z vsako stanko se posebej dogovorimo o željenem obsegu storitev in poskušamo sleherno željo tudi uresničiti. Naš cilj je zadovoljna stranka.
 

Kontakt

telefon: (01) 786 04 10
gsm: (041) 741 500
drago.kastelec@siol.net This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Delovni čas

od ponedeljka do petka
od 8.00 do 11.00 in
od 12.00 do 15.00